Leveringsvoorwaarden Ideasonthefloor.com

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ideasonthefloor en de afnemer alsmede op iedere daarop betrekking hebbende aanbieding en offerte en uit deze overeenkomst, aanbieding en/of offerte voortvloeiende en/of daarmee verband houdende rechtsverhouding. 
2.2 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door Ideasonthefloor uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle door Ideasonthefloor gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven in welke vorm dan ook, via catalogi, folders en/of brochures, internet, email dan wel op andere wijze, zijn vrijblijvend en kunnen behoudens andersluidende, schriftelijke overeenstemming, altijd worden herroepen door Ideasonthefloor. 
3.2 Alle opgaven door Ideasonthefloor van getallen, kleuren, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Ideasonthefloor kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts voorbeelden van de betreffende producten.

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten.

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de afnemer per telefoon, fax, brief, internet, email of anderszins gedane bestelling door Ideasonthefloor schiftelijk of per email is bevestigd, dan wel door Ideasonthefloor uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven. 
4.2 Indien de overeenkomst ten gevolge van aan Ideasonthefloor niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Ideasonthefloor het recht tte vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk wordt en de eventuele meer- of minderkosten te verrekenen. 
4.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indien en voorzover zij schriftelijk door Ideasonthefloor zijn vastgelegd of door Ideasonthefloor hieraan uitvoering wordt gegeven.

Artikel 5: Prijzen en betaling

5.1 Alle prijzen door Ideasonthefloor zijn uitgedrukt in euro’s ( € ) en inclusief omzetbelasting, tenzij expliciet vermeld dat de prijzen exclusief omzetbelasting zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen, overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan komen voor rekening van de koper. 
5.2 Ideasonthefloor is bevoegd om prijzen van reeds bestelde maar nog niet geleverde producten aan te passen aan eventuele kostprijsverhogende wijzigingen van omstandigheden zoals: verhoging van de prijzen van grondstoffen, lonen, belastingen, productiekosten, heffingen en door wisselkoersfluctuaties. In voorkomende gevallen zal Ideasonthefloor de afnemer over prijsverhogingen informeren en in de gelegenheid stellen om de bestelling te annuleren of aan te passen 
5.3 Betalingen dienen zonder korting, verrekening, opschorting of inhouding te geschieden op de in de factuur vermelde bankrekening tenzij anders met de afnemer is overeengekomen. 
5.4 Ideasonthefloor heeft het recht, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de gehele overeengekomen prijs plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Ideasonthefloor al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, dat ter beoordeling van Ideasonthefloor. 
5.5 Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Ideasonthefloor is de afnemer in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Ideasonthefloor is vereist. In dat geval zijn alle vordering van Ideasonthefloor op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar. In geval van verzuim van de afnemer is de afnemer een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is de afnemer gehouden tot vergoeding van de door Ideasonthefloor te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belopen van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum bedrag van EURO 250 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting 
5.7 Betalingen door de afnemer strekken in eerste instantie tot voldoening van die vorderingen die Ideasonthefloor op de afnemer mocht hebben ten aanzien van producten waarop een eigendomsvoorbehoud conform artikel 8 niet mogelijk is. Daarna zal ieder bedrag dat van de afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.6 
5.8 Indien Ideasonthefloor, nadat betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 5.6 en 5.7.

Artikel 6: Aflevering en risico.

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering op het door de afnemer opgegeven adres. Ideasonthefloor, of haar transporteur, zal de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het tijdvak waarbinnen de aflevering zal plaatsvinden. 
6.2 De aflevering en risico-overgang van de producten vindt plaats op het moment waarop deze de afnemer ter beschikking staan of aan de afnemer ter hand worden gesteld op de overeengekomen plaats en bestemming. De afnemer is verplicht de producten, inclusief het verpakkingsmateriaal van de producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
6.3 De afnemer dient Ideasonthefloor, op diens verzoek en voor zijn rekening en risico, alle hulp te verlenen ter verkrijging van, waar van toepassing een invoervergunning of andere voor invoer van goederen benodigde officiële machtiging. 
6.4 Neemt de afnemer de producten niet af, weigert de afnemer producten af te nemen of is de afnemer nalatig met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering van de producten, dan zal de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is de afnemer gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6.5 Indien terzake van de aflevering van de producten, de kosten van de aflevering en de overgang van het risico die in het handelsverkeer gebruikelijke condities zijn overeengekomen, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f., zijn in afwijking van deze algemene voorwaarden de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van koophandel te Parijs daarop van toepassing.

Artikel 7 Levertijd 

7.1 Door Ideasonthefloor opgegeven termijnen voor levering gelden bij benadering en mogen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.  
7.2 Indien Ideasonthefloor voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, kan de levertijd nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens in bezit zijn van Ideasonthefloor. 
7.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake. De afnemer heeft, inhoudende het bepaalde in artikel 14, in dit geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij jet betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is. 
7.4 Ideasonthefloor heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, indien meer dan 1 product moet worden geleverd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

8.1 De eigendom van de door Ideasonthefloor aan de afnemer geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de afnemer op het moment dat de afnemer, volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ideasonthefloor, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. 
8.2 Behoudens de bevoegdheid van de afnemer om de door Ideasonthefloor geleverde zaken te gebruiken in het kader van zijn normale werkzaamheden of bedrijfsuitoefening, is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afgescheiden c.q. individualiseerbaar te bewaren en is het de afnemer niet toegestaan deze zaken op enige wijze te vervreemden of te bezwaren en/of deze onder welke titel dan ook uit handen te geven aan derden. 
8.3 De afnemer is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als een goed huisvader te bewaren en deze zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle van buiten komende onheil. De afnemer zal Ideasonthefloor onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal de afnemer Ideasonthefloor op Ideasonthefloor’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Ideasonthefloor eigenaar is, zich bevinden. 
8.4 Bij beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de ( eigendom) rechten van Ideasonthefloor. De afnemer is gehouden er zorg voor te dragen dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven. 
8.5 Indien en voorzover de afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde producten niet heeft betaald en een eigendomsvoorbehoud conform het bepaalde in dit artikel niet mogelijk is, is de afnemer verplicht op het eerste verzoek van Ideasonthefloor alle noodzakelijk medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht op aan de afnemer toebehorende eigendommen ten behoeve van Ideasonthefloor, zulks onverminderd de overige rechten van Ideasonthefloor uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

Artikel 9 Reclameren 

9.1 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren op zichtbare gebreken en op schade. Klachten op producten moeten uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering van de producten schriftelijk aan Ideasonthefloor worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht om te reclameren. 
9.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de artikel 9.1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk aan Ideasonthefloor worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht om te reclameren. 
9.3 Na het constateren van enig gebrek is de afnemer verplicht om de wederverkoop, het gebruik en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade 
9.4 De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijk medewerking verlenen, onder meer door onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie. 
9.5 indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraak terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, dan zullen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de afnemer komen. 
9.6 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen. 
9.7 Het staat de afnemer niet vrij de producten te retourneren, voordat Ideasonthefloor daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Ideasonthefloor. 
9.8 Indien de afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Ideasonthefloor voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 11.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van dat artikel. 
9.9 Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, getal of afwerking van de producten die in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden zijn, kunnen niet worden aangemerkt als gebreken van de producten.
9.10 Produkten besteld via Bol.com retourneert u via uw persoonlijke verkoopaccount op de destbetreffende website.

Artikel 10 Herroepingsrecht

10.1 In het kader van de Wet Kopen op afstand heeft u na het doen van aankopen op Ideasonthefloor het recht op een herroepingsrecht (bedenktijd) van 14 dagen na ontvangst van het product. Het herroepingsrecht geldt enkel voor particulieren. Bedrijven kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht voor consumenten/particulieren.

10.2 De in lid 10.1 genoemde bedenktijd gaat in nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
A: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
B: als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. 
10.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
10.4 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dat binnen de bedenktijd door middel van het online modelformulier voor herroeping van Ideasonthefloor of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ideasonthefloor. Het online modelformulier is terug te vinden onder de kop “retouren” op de website van Ideasonthefloor.com.
10.5 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is volgend lid 10.3. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
10.6 Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor op maat gemaakte en gepersonaliseerde produkten zoals fotomuren, fotoprints, deurstickers, wandkleden en akoestische panelen op maat of gepersonaliseerd ontwerp. Produkten besteld op afwijkende formaten, hiermee worden formaten niet vermeld als standaard in de prijstabel op de website Ideasonthefloor.com, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht. Deze artikelen zijn speciaal voor u afgemeten en nemen wij niet retour.
Ook produkten die een tijdelijke seizoensactie zijn en alleen in die genoemde periode geleverd en aangeboden worden, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn textielposters en wandkleden rondom feestdagen als Kerstmis en Pasen, een produkt gekocht op een georganiseerde consumentenmarkt zals een beurs of festival; of bij bepaalde opruimingsacties.             10.7 De consument draagt de rechtstreekse kosten en het risico voor het terugzenden van het product.
10.8 Ideasonthefloor vergoedt de betaling van de consument welke in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product. In enkele gevallen vergoedt Ideasonthefloor de leveringkosten voor de heenzending van de producten aan de consument. De vergoeding van de leveringskosten voor de heen zending is als volgt:
A: indien de consument een volledige bestelling, dat wil zeggen alle artikelen welke zijn geleverd, retour stuurt dan vergoedt Ideasonthefloor het volledige factuurbedrag inclusief de verzendkosten welke zijn berekend aan de consument voor de verzending naar de consument. 
B: Indien de consument een deel van de bestelling, dat wil zeggen niet alle artikelen uit dezelfde levering, retour stuurt dan vergoedt Ideasonthefloor enkel het aankoopbedrag voor het retour gestuurde product.
10.8 Ideasonthefloor gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

Artikel 11 Garantie

11.1 Wij bieden op alle door ons aangeboden producten de wettelijke garantie. Wettelijke garantie houdt in dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Op sommige artikelen wordt naast de wettelijke garantie een extra fabrieksgarantie gegeven. Mocht hier spraken van zijn dan staat dit bij het artikel vermeldt.
11.2 Indien Ideasonthefloor producten aan de afnemer aflevert, die Ideasonthefloor van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Ideasonthefloor nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Ideasonthefloor ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken. 
11.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft Ideasonthefloor de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan te vervangen door nieuwe producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten, deugdelijk te herstellen en daartoe zo nodig aanpassingen in de te herstellen producten aan te brengen hetzij (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestatie is Ideasonthefloor terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Ideasonthefloor tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden. 
11.4 De afnemer kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ideasonthefloor aanpassingen of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Ideasonthefloor geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn aangebracht dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de afnemer jegens Ideasonthefloor in verzuim is. Ook schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage is van garantie uitgesloten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring van Ideasonthefloor

12.1 Behoudens opzet en grove nalatigheid is uitgesloten elke aansprakelijkheid, anders dan met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11.1 en 
12.2 Van Ideasonthefloor en haar medewerkers en/of eventueel door haar ingeschakelde derden voor eventuele schade van welke aard dan ook waaronder begrepen directe en indirecte schade, bedrijfsschade en gevolgschade, door welke oorzaak dan ook, die de afnemer of een derde lijdt bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst. In elke geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Ideasonthefloor te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 
12.2 Het bepaald in het voorgaande lid laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van Ideasonthefloor c.q. haar fabrikant, op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). 
12.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Ideasonthefloor of haar fabrikant zal de afnemer Ideasonthefloor vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij Ideasonthefloor alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die Ideasonthefloor lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
12.4 De handleidingen van Ideasonthefloor zijn puur ter indicatie en als voorbeeld bedoeld om de consument meer informatie/inzicht te geven over de montage van een fotomuur, een deursticker, een raamsticker, een spatwand of een lamp. Ideasonthefloor is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade(‘s) / risico(‘s) die kan/kunnen onstaan/voordoen voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden. De consument dient altijd een professionele schilder/elektricien/monteur de werkzaamheden te laten verrichten.

Artikel 13 Verzuim/ontbinding

13.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ideasonthefloor gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door de afnemer voldoende zeker is en/of de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij verzuim van de afnemer of in een van de in artikel 13.2 Genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Ideasonthefloor op de afnemer, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Ideasonthefloor bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. 
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Ideasonthefloor binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is Ideasonthefloor zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door de afnemer voldoende zeker is gesteld. 
13.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechter van Ideasonthefloor op grond van de wet en de overeenkomst. 
13.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikelen 13.1 en 13.2 zijn respectievelijke (i) alle vorderingen van Ideasonthefloor op de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle overige vorderingen van Ideasonthefloor op de afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Ideasonthefloor gerechtigd de betreffende producten, waarvan hij de eigendom heeft voorbehouden terug te nemen en daartoe de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien Ideasonthefloor door een niet toerekenbare tekortkoming ( Overmacht )niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
14.2 Duurt de overmachttoestand drie maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijke geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de overmachttoestand dit rechtvaardigt. 
14.3 Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Ideasonthefloor als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
14.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ideasonthefloor onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet aan Ideasonthefloor kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Ideasonthefloor of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 
14.5 Ideasonthefloor zal de afnemers zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 15.1 De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten. 
15.2 Alle verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere documentatie die door Ideasonthefloor aan de afnemer worden verstrekt of in opdracht van de afnemer zijn opgesteld blijven eigendom van Ideasonthefloor. 
15.3 De afnemer is niet gerechtigd de in de artikel 15.2 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Ideasonthefloor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft. 
15.4 Het is de afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 
15.5 Ideasonthefloor verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten kan Ideasonthefloor zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
15.6 De afnemer zal Ideasonthefloor onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een beweerdelijk inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Ideasonthefloor of haar fabrikant bevoegd daartegen mede namens de afnemer verweer te voeren of tegen de derde rechtsmaatregelen toenemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de afnemer gehouden zijn Ideasonthefloor zijn medewerking verlenen.

Artikel 16 Persoonsgegevens

 16.1 De persoonsgegevens die door de afnemer worden verstrekt aan Ideasonthefloor in verband met de overeenkomst en de totstandkoming daarvan bestaan uit: privénaam of bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon, post-en emailadressen, telefoonnummers, gegevens voor aflevering en facturering alsmede bij overeenkomsten die via internet tot stand komen, gebruiksnaam en wachtwoord. Deze gegevens zullen door Ideasonthefloor worden vastgelegd in een geautomatiseerd bestand en worden bewaard als onderdeel van de klantenadministratie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Enkel en alleen de eigenaar van Ideasonthefloor kan en zal uw gegevens voor de hierboven beschreven activiteiten gebruiken. De verzameling en vastlegging van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
16.2 De door de afnemer verstrekte gegevens zullen, behoudens uitdrukkelijke instemming, niet aan derden of (marketing) bedrijven worden verstrekt tenzij dat nodig is voor de in artikel 16.1 genoemde doeleinden, voor advisering aan Ideasonthefloor door advocaten en overheden of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
16.3 Ter uitvoering van de vastlegging en bewaring van de persoonsgegevens alsmede voor de in de artikelen 16.1 en 16.2 genoemde doeleinden zal doorgifte naar landen binnen de Europese Unie plaatsvinden. 
16.4 Voor vragen over de verwerking door Ideasonthefloor van persoonsgegevens en voor verzoeken om inzage in de door of ten behoeve van Ideasonthefloor verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot afnemer kan contact worden opgenomen met Ideasonthefloor te Zevenaar.  
16.5 Door het sluiten van een overeenkomst met Ideasonthefloor of door verstrekking van persoonsgegevens aan Ideasonthefloor, geeft de afnemer blijk van zijn instemming met de door Ideasonthefloor in dit artikel beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 17 Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden

Ideasonthefloor behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op voor de datum van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten indien de afnemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 18 Nietige bepalingen 

18.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn laat de gelding van vorige bepalingen onverlet, 
18.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, zijn partijen gehouden om in onderling overleg tot een vervangende bepaling te komen die zo nauw mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de nietige bepaling. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 19.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. 
19.2 In geval van strijd tussen de onderhavige Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan, geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. 
19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 
19.4 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam met dien verstande dat Ideasonthefloor het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Ideasonthefloor.com is in eigendom van Marieke van Helden – Fotograaf – Kunstenaar – geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71288058.    Vestigingsadres: Hertog Johannstraat 31, 6901EJ Zevenaar.  Alleen te bezoeken na telefonische afspraak.
Home » Contact » Voorwaarden
×

Hallo!

Tik op het mailadres of houd ingedrukt om te mailen info@ideasonthefloor.com  

Tik op de WhatsApp button in de middelste balk om met mij te chatten.

×